[About Us] Honorary Members

Hajime Fujisawa
Nobutaka Hirokawa
Toshinori Hongo
Atsushi Iriki
Kozo Kaibuchi
Masanobu Kano
Fukuko Kimura
Minoru Kimura
Noboru Mizuno
Fujio Murakami
Toshiharu Nagatsu
Hitoo Nishino
Yasuhiro Okada
Yutaka Oomura
Masanori Otsuka
Masamichi Satoh
Keiji Tanaka
Jun Tanji
Tadaharu Tsumoto

[the deceased]
Kiyoshi Hama
Osamu Hayaishi
Saburo Honma
Masao Ito(Honorary President)
Hiroshi Kawamura
Kunihiko Obata
Michio Okamoto
Taketoshi Ono
Katsumi Otani
Hideo Sakata
Yutaka Sano
Kazuo Sasaki
Hiroshi Shimazu
Hiroshi Takagi
Kunitaro Takahashi

PAGE TOP