[About Us] Honorary Members

Hajime Fujisawa
Nobutaka Hirokawa
Toshinori Hongo
Fukuko Kimura
Minoru Kimura
Noboru Mizuno
Fujio Murakami
Toshiharu Nagatsu
Hitoo Nishino
Yasuhiro Okada
Taketoshi Ono
Yutaka Oomura
Masanori Otsuka
Yutaka Sano
Masamichi Satoh
Jun Tanji
Tadaharu Tsumoto

[the deceased]
Kiyoshi Hama
Masao Ito(Honorary President)
Kunihiko Obata
Kazuo Sasaki
Hiroshi Shimazu

PAGE TOP