[About Us] Honorary Members

Hajime Fujisawa
Nobutaka Hirokawa
Toshinori Hongo
Kozo Kaibuchi
Fukuko Kimura
Minoru Kimura
Noboru Mizuno
Fujio Murakami
Toshiharu Nagatsu
Hitoo Nishino
Yasuhiro Okada
Yutaka Oomura
Masanori Otsuka
Yutaka Sano
Masamichi Satoh
Keiji Tanaka
Jun Tanji
Tadaharu Tsumoto

[the deceased]
Kiyoshi Hama
Masao Ito(Honorary President)
Kunihiko Obata
Taketoshi Ono
Kazuo Sasaki
Hiroshi Shimazu

PAGE TOP