[About Us] Councilors

 Councilors (Term of office: FY2023 - FY2025)

(Listed in Japanese syllabary order)
Domain A. Basic Neuroscience(58 persons)
Natsumi Ageta-Ishihara
Yukio Ago
Aya Ishida
Hiroshi Ichinose
Naoyuki Inagaki
Takeshi Imai
Hirohide Iwasaki
Kazuo Emoto
Noriko Osumi
Toshihisa Ohtsuka
Gen Ohtsuki
Hirotaka James Okano
Shigeo Okabe
Yasushi Okamura
Hitoshi Okamoto
Hiroyuki Okuno
Sho Kakizawa
Wataru Kakegawa
Haruyuki Kamiya
Hiroshi Kawasaki
Hiroshi Kuba
Yoshiyuki Kubota
Kumi O. Kuroda
Yukiko Goda
Tadachika Koganezawa
Hisatsugu Koshimizu
Kazuto Kobayashi
Takuya Sasaki
Takeo Saneyoshi
Kazunobu Sawamoto
Izumi Sugihara
Yoshiaki Tagawa
Kohtaro Takei
Sayaka Takemoto-Kimura
Reiko Hanada
Yasunori Hayashi
Takatoshi Hikida
Hideki Hida
Haruhiko Bito
Y. Takeshi Hiyama
Hirokazu Hirai
Mikio Hoshino
Sayaka Hori
Ko Matsui
Masanori Matsuzaki
Mariko Miyata
Rieko Muramatsu
Sho Yagishita
Masashi Yanagisawa
Masato Yano
Takayuki Yamashita
Madoka Yukimoto-Narushima
Michisuke Yuzaki
Yumiko Yoshimura
Michael Lazarus
Shuji Wakatsuki
Hiroaki Wake
Ayako M. Watabe
Domain B. Systems & Information Neuroscience(22 persons)
Tadashi Isa
Yoshikazu Isomura
Kenichi Ohki
Kazumi Kasahara
Jun Kunimatsu
Fumi Kubo
Keizo Takao
Mitsuaki Takemi
Aya Takemura
Ken-Ichiro Tsutsui
Kae Nakamura
Katsuki Nakamura
Hideo Hagihara
Takashi Hanakawa
Fumino Fujiyama
Tetsuya Matsuda
Kenji Matsumoto
Kenji Mizuseki
Kotaro Mizuta
Yasuyo Minagawa
Masanori Murayama
Shinya Yamamoto
Domain C. Clinical & Pathological Neuroscience(20 persons)
Shinsuke Ishigaki
Kinya Ishikawa
Kiyoto Kasai
Tadafumi Kato
Takashi Saito
Yuhei Takado
Ryosuke Takahashi
Toru Takumi
Hideyuki Takeuchi
Kenji Tanaka
Hitomi Tsuiji
Taisuke Tomita
Yoshitaka Nagai
Nobutaka Hattori
Akiko Hayashi-Takagi
Masashi Fujitani
Hideaki Matsui
Hideki Mochizuki
Hidenori Yamasue
Koji Yamanaka

PAGE TOP