[About Us] Directors and Committee Members of the Japan Neuroscience Society

(Alphabetical order)

[Board of Directors]

 
President
Michisuke Yuzaki
Vice President
Shigeo Okabe
Tadafumi Kato
Director of General Affairs
Yoshikazu Isomura
Deputy Director of General Affairs
Toshihisa Ohtsuka, Tsuyoshi Miyakawa
Treasurer
Koji Yamanaka
Journal Director
Thomas J. McHugh
Members
Haruhiko Bito, Kenji Doya, Fumino Fujiyama, Yasunori Hayashi, Akiko Hayashi-Takagi, Takeshi Iwatsubo, Kiyoto Kasai, Hiroshi Kiyama, Kazuto Kobayashi, Kenichi Ohki, Hideyuki Okano, Teruhiro Okuyama, Noriko Osumi, Norihiro Sadato, Masahiko Watanabe

[Committee Members]

 ※○:Chair, *:vice-chair
 
Nominating Committee
Kenji Doya, Fumino Fujiyama, Tadafumi Kato, Tsuyoshi Miyakawa, Shigeo Okabe
Neuroscience News Editing Committee
○Tomoyuki Furuyashiki, Akiko Arata, Naoki Matsuo, Kenji Mizuseki, Rieko Muramatsu, Sayaka Takemoto-kimura, Akihiro Yamanaka
Future Planning Committee
○Tsuyoshi Miyakawa, Hiroko Bannai, Ryosuke Enoki, Fumino Fujiyama, Masato Higuch, Kei Igarashi, Yukiyasu Kamitani, Masahisa Katsuno, Masanori Murayama, Teruhiro Okuyama, Ryosuke F. Takeuchi, Toshikazu Ikuta, Hiroaki Wake, Dan ohtan Wang
Future Planning Committee - Working Group for JNS Official Journals
○Thomas J. McHugh, Ryo Aoki, Yu Hayashi, Sayaka Hori, Tsuyoshi Miyakawa, Kazunari Miyamichi, Yasushi Okamura, Kenichiro Tsutsui, Yuko Yotsumoto, Ayako M. Watabe(ad hoc Members) Hiroko Bannai, Atsushi Iriki, Ohtan Wang
Future Planning Committee - Working Group for Collaboration among Japanese, Chinese and Korean Neuroscience Societies
○Haruhiko Bito
Future Planning Committee - Working Group for Management of JNS
○Hirokazu Hirai, Kinya Ishikawa, Hirohide Iwasaki, Toshihisa Ohtsuka, Koji Shibasaki,
Naofumi Uesaka, Junichiro Yoshimoto
NSR Committee (term: 2023.1.1-2025.12.31)
○Thomas J. McHugh, * Ayako M. Watabe, Akiko Hayashi-Takagi, Takuji Iwasato,
Keiichi Kitajo, Rieko Muramatsu, Yukari Ohki, Toshihisa Ohtsuka, Shinsuke Suzuki, Hideyuki Takeuchi, Taisuke Tomita
Annual Meeting Committee
○Toshihisa Ohtsuka, Haruhiko Bito, Kenji Doya, Ippei Hagiwara, Hirokazu Hirai, Kazutaka Ikeda, Kiyoto Kasai, Tadafumi Kato, Shigeru Kitazawa, Kenji Matsumoto, Hideki Mochizuki, Shigeo Okabe, Noriko Osumi, Ryosuke Takahashi, Aya Takemura, Ayako M. Watabe, Toshiki Yoshimine, Michisuke Yuzaki
Japan Neuroscience Society Young Investigator Award Selection Committee
○Ayako M. Watabe, Fumino Fujiyama, Azusa Kamikouchi, Masahisa Katsuno, Keiichi Kitajo, Takafumi Minamimoto, Kazunobu Sawamoto, Hidehiko Takahashi
International Collaboration Affairs Committee
○Yukiko Goda, Haruhiko Bito, Hajime Hirase, Kei Igarashi, Yasushi Okamura, Takeshi Sakaba, Keiji Tanaka, Yoko Yazaki-sugiyama
Advocacy Committee
○Tetsuya Matsuda, Tadashi Isa, Hideki Mochizuki, Shigeo Okabe, Norio Ozaki, Nobuhito Saito, Ryosuke Takahashi, Shigeto Yamawaki
Inter-society Liaison Committee
○Norio Ozaki, Kenji Doya, Ryoto Hashimoto, Mikio Hoshino, Masahisa Katsuno, Hideki Mochizuki, Taku Nagai, Taro Toyoizumi, Hiroaki Wake
Outreach Committee
○Kenji Matsumoto, Ryuta Aoki, Hiroko Bannai, Hisatsugu Koshimizu, Tsuyoshi Miyakawa, Atsushi Toyoda, Naotsugu Tsuchiya
Website Committee
○Wataru Kakegawa, Akiko Arata, Shinya Kawaguchi, Masanori Murayama, Hisako Nakayama, Takuya Sasaki, Yo Shinoda
Diversity Committee
○Ayako M. Watabe, Dan Ohtan Wang, Kei Igarashi, Azusa Kamikouchi, Nanae Michida, Mayumi Nishi, Yukari Ohki, Noriko Osumi, Sayaka Sugiyama, Hideaki Takeuchi, Makoto Tominaga, Yumi Watanabe, Yumiko Yoshimura
Information Infrastructure Committee
○Junichiro Yoshimoto, Yoshihiro Okumura, Hirokazu Hirai, Megumi Maruyama, Takashi Nakano, Yoshihiro Okumura, Tadashi Yamazaki
Ethics Committee
○Takashi Hanakawa, Tetsuya Matsuda, Norihiro Sadato, Osamu Sakura, Hitoshi Shimada, Satoshi Tanaka
COI Committee
○Tetsuya Matsuda, Masaru Mimura, Norihiro Sadato, Saori Tanaka-kawawaki, Tatsushi Toda,
Animal Experiment Committee
○Aya Takemura, Isao Hasegawa, Kazuto Kobayashi, Katsuki Nakamura, Eiji Shigetomi, Takanori Uka
BrainBee Committee
○Tetsu Okumura, Yuji Kamikubo, Nao Nakagawa, Kimiya Narikiyo, Midori Sakura, Takeshi Sakurai, Takayuki Sato
Industry-Academia Partnership Committee
○Kenji Matsumoto, Kaoru Amano, Ippei Hagiwara, Manabu Honda, Takuya Ibaraki, Ryota Kanai, Naoya Maeda, Masabumi Minami, Tomohisa Okada
Brain Science Dictionary Committee
○Yasunori Hayashi, Ichiro Fujita, Tomoyuki Furuyashiki, Hiroaki Gomi, Carina Hanashima, Akiko Hayashi-Takagi, Tadafumi Kato, Hiroshi Kawasaki, Keiichi Kitajo, Yoshihiro Okumura, Norihiro Sadato, Keiji Tanaka, Makoto Urushitani, Keiji Wada, Hiroaki Wagatsuma, Masahiko Watanabe, Masahito Yamagata, Koji Yamanaka, Michisuke Yuzaki
PIC of the Union of Japanese Societies for Biological Science
○Mariko Miyata, Hiroshi Kawasaki, Yumiko Yoshimura
Committee for Guideline Principles of Animal Experimentation in Neuroscience Researches
*Disbanded for mission completion (in August 2020).
○Katsuki Nakamura, Ikeda Kazuhito, Takashi Inoue, Tadashi Isa, Masaki Isoda, Kumi O. Kuroda, Megumi Maruyama, Miki Miwa, Toshihisa Ohtsuka, Shigeo Okabe, Erika Sasaki, Aya Takemura, Takanori Uka
Auditor
○Yuki Gotoh, Hirokazu Hirai

PAGE TOP